โรงพยาบาลงาว จังหวัดลำปาง 230 หมู่ 4 ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง 52110 โทร:054-261253 โทรสาร:054-261055

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

Continuity Of Careระบบการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน