ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาลงาว

โรงพยาบาลงาวเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดลำปาง มีเขตติดต่อกับจังหวัดพะเยา และจังหวัดแพร่  ห่างจากตัวเมืองลำปาง 83 กิโลเมตร ห่างจากตัวเมืองพะเยา 50 กิโลเมตร ห่างจากตัวเมืองแพร่ 89 กิโลเมตร การคมนาคมสะดวก มีรถประจำทางวิ่งผ่านจากจังหวัดเชียงราย- เชียงใหม่

ลักษณะทางภูมิศาสตร์พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา  มีเขตการปกครอง ทั้งหมด 10 ตำบล 85 หมู่บ้าน 2 เทศบาล  8 อบต.  รพ.สต. 12 แห่ง  ประชากร ประกอบด้วยคนพื้นเมืองและชาวเขา(ชาวเขาร้อยละ 10) ประชากรมีอาชีพหลัก คืออาชีพเกษตรกรรม นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ แร่ดินขาว ที่ตำบลบ้านหวดและตำบลแม่ตีบ  แร่ถ่านหินลิกไนต์ตำบลบ้านแหง