ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน


โรงพยาบาลงาวเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดลำปาง มีเขตติดต่อกับจังหวัดพะเยา และจังหวัดแพร่  ห่างจากตัวเมืองลำปาง 83 กิโลเมตร ห่างจากตัวเมืองพะเยา 50 กิโลเมตร ห่างจากตัวเมืองแพร่ 89 กิโลเมตร การคมนาคมสะดวก มีรถประจำทางวิ่งผ่านจากจังหวัดเชียงราย- เชียงใหม่

ลักษณะทางภูมิศาสตร์พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา  มีเขตการปกครอง ทั้งหมด 10 ตำบล 85 หมู่บ้าน 2 เทศบาล  8 อบต.  รพ.สต. 12 แห่ง  ประชากร ประกอบด้วยคนพื้นเมืองและชาวเขา(ชาวเขาร้อยละ 10) ประชากรมีอาชีพหลัก คืออาชีพเกษตรกรรม นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ แร่ดินขาว ที่ตำบลบ้านหวดและตำบลแม่ตีบ  แร่ถ่านหินลิกไนต์ตำบลบ้านแหง 

แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขอำเภองาว     จังหวัดลำปาง ปี 2562


วิสัยทัศน์ :: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพที่รวมพลังสังคมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

พันธกิจ :: พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน

เป้าหมาย ::   ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

 

ค่านิยมร่วม

“ มุ่งผลสัมฤทธิ์   จิตบริการ   ทำงานเป็นทีม “

 

ประเด็นยุทธศาสตร์


ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 : ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 : ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)