รายละเอียด

เนื้อหา

เผยแพร่รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

From: Admin 26 มีนาคม 2561 17:44

เพื่อเป็นการเผยแพร่ระบบดังกล่าว จึงขออนุญาตนำบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่จะก่อให้กิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาล เผยแพร่ในเว็บไซค์ของโรงพยาบาล ตาม file ที่แนบมานี้