รายละเอียด

เนื้อหา

เผยแพร่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลังเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างฯ

From: Admin 26 มีนาคม 2561 18:24

ด้วยกลุ่มงานการจัดการ งานพัสดุ ขออนุญาติเผยแพร่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 และแนวทางปฎิบัติ เพื่อให้ทุกหน่วยงานถือปฎิบัตินั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ระบบดังกล่าว จึงขออนุญาตินำระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 และแนวทางปฎิบัติ ของโรงพยาบาล เผยแพร่ในเวปไซต์ของหน่วยงาน และปิดประกาศที่บอร์ดสำนักงาน