รายละเอียด

เนื้อหา

เผยแพร่คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

From: Admin 26 มีนาคม 2561 18:57

โรงพยาบาลงาว ขออนุญาตินำคู่มือ ผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้ตระหนักถึงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนนั้น เพื่อการเผยแพร่ระบบดังกล่าว จึงขออนุญาตินำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน เผยแพร่ในเวปไซต์ของหน่วยงาน และปิดประกาศที่บอร์ดของสำนักงาน