รายละเอียด

เนื้อหา

แผนผังระบบรับเรื่องจัดการข้อร้องเรียน

From: Admin 31 มีนาคม 2561 13:39

แผนผังระบบรับเรื่องจัดการข้อร้องเรียน

โทรศัพท์หมายเลข 054261253,054261055 ต่อ 120 (ห้องผู้อำนวยการ)

หรือ 181 (คุณไมตรี จนท.รับเรื่องร้องเรียน)

จดหมายถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาล ที่อยู่ 230 ม.4 ต.หลวงเหนือ

อ.งาว จ.ลำปาง 52110