รายละเอียด

เนื้อหา

รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

From: Admin 31 มีนาคม 2561 13:49

รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนทั้งภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน