รายละเอียด

เนื้อหา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

From: Admin 31 พฤษภาคม 2561 14:57

ด้วยงานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการโรงพยาบาลงาว ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อ/จ้ดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561 (สขร.1) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขึ้นเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของโรงพยาบาลงาว ( www.ngaohospital2016.com) พร้อมปิดประกาศที่บอร์ดของโรงพยาบาลงาว