รายละเอียด

เนื้อหา

รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ค.2561

From: Admin 19 มิถุนายน 2561 16:14

งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลงาว ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 (สขร.1) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขึ้นประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลงาว ตาม File ที่แนบมานี้