รายละเอียด

เนื้อหา

ประกาศ การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

From: Admin 27 สิงหาคม 2561 19:01

ด้วย โรงพยาบาลงาว มีความประสงค์จะจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลงาว อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยวิธีเจาะจง ดังมีรายละเอียดและเงื่อนไข ตาม เอกสารแนบ