รายละเอียด

เนื้อหา

ประกาศ การจ้างเหมาดูแลรักษาส่วนหย่อมและบริเวณภายในโรงพยาบาล

From: Admin 27 สิงหาคม 2561 19:10

ด้วยโรงพยาบาลงาว มีความประสงค์จัดจ้างเหมาดูแลรักษาสวนหย่อมและบริเวณภายในโรงพยาบาลงาว ของโรงพยาบาลงาว อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยวิธีเจาะจง ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ