รายละเอียด

เนื้อหา

เผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561

From: Admin 04 กันยายน 2561 19:50

ด้วยงานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลงาว ได้ทำรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 (สขร.1) เป็นที่เรียบร้อย และได้นำเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของโรงพยาบาลงาว พร้อมทั้งปิดประกาศที่บอร์ดของโรงพยาบาลงาว ดังเอกสารแนบ