รายละเอียด

เนื้อหา

รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค.2561

From: Admin 15 พฤศจิกายน 2561 13:55

ด้วย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ได้จัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 (สขร.1) เป็นที่เรียบร้อย จึงขอนำรายงานขึ้นเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน ตาม เอกสารที่แนบมานี้