รายละเอียด

เนื้อหา

รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561

From: Admin 07 ธันวาคม 2561 10:54

ด้วยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ได้จัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 (สขร.1) จึงขอนำรายงานขึ้นเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน ตามเอกสารที่แนบมานี้