รายละเอียด

เนื้อหา

เผยแพร่หนังสือแจ้งเวียนมาตรการกำกับดูแล ควบคุมและตรวจสอบการจัดซื้อฯ

From: Admin 13 ธันวาคม 2561 12:04

งานพัสดุ รพ.งาว ขอเผยแพร่หนังสือแจ้งเวียนมาตรการกำกับดูแล ควบคุมและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลงาวตามเอกสารแนบ