รายละเอียด

เนื้อหา

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดประกาศ และปลดประกาศ

From: Admin 13 ธันวาคม 2561 13:35

เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดของโรงพยาบาลงาว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ และประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง จึงขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตาม เอกสารที่แนบมานี้