รายละเอียด

เนื้อหา

เผยแพร่ข้อมูลวิเคราะห์ การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

From: Admin 24 ธันวาคม 2561 10:22

โรงพยาบาลงาว ได้จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ การจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จึงขอนำเอกสารเผยแพร่ลงเว็ปไซต์ ดังเิอกสารแนบมานี้