รายละเอียด

เนื้อหา

เผยแพร่แนวทางเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

From: Admin 24 ธันวาคม 2561 11:09

ตามจังหวัดลำปาง โดย โรงพยาบาลงาว ได้นำแนวทางเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้เป็นไปตามประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  จึงขออนุญาตนำเอกสารเผยแพร่เว็ปไซต์ ตามเอกสารที่แนบมานี้