รายละเอียด

เนื้อหา

เผยแพร่หนังสือแจ้งเวียนมาตรการกำกับดูแล ควบคุมและตรวจสอบการจัดซื้อฯ

From: Admin 24 ธันวาคม 2561 11:45

งานพัสดุ รพ.งาว ขอเผยแพร่หนังสือแจ้งเวียนมาตรการกำกับดูแล ควบคุมและตรวจสอบการจัดซื้อฯตามเอกสารที่แนบ