รายละเอียด

เนื้อหา

เผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562

From: Admin 25 ธันวาคม 2561 14:10

โรงพยาบาลงาว  ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 พร้อมนำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามรอบระยะเวลาประจำเดือน ตุลาคม 2561 และพฤศจิกายน 2561 เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ข้อ EB3 จึงได้เผยแพร่ในเว็ปไซต์และติดบอร์ดของหน่วยงาน ตามเอกสารแนบ