รายละเอียด

เนื้อหา

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2561

From: Admin 07 มกราคม 2562 20:03

ด้วยงานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลงาว ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 (สขร.1) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้นำขึ้นเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน พร้อมทั้งปิดประกาศที่บอร์ดของโรงพยาบาลงาว