รายละเอียด

เนื้อหา

เผยแพร่ผลการจัดสรรงบประมาณ

From: Admin 25 มกราคม 2562 14:41

ตามที่โรงพยาบาลงาว ได้จัดทำรายงานผลการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2562 พร้อมขอนำรายงานผลการนจัดสรรงบประมาณ 2562 ของโรงพยาบาลงาว และได้รับอนุมัติจำนวนเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว จึงได้นำรายงานผลการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบฯ 2562 เผยแพร่บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน ดังเอกสารแนบ