รายละเอียด

เนื้อหา

เผยแพร่แผนจัดจ้างงานก่อสร้างอาคาร

From: Admin 08 กุมภาพันธ์ 2562 16:24

ด้วยงานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการทั่วไป โรงพยาบาลงาว ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างอาคาร ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,100,000.-บาท เพื่อจัดจ้างปรับปรุงอาคารจำนวน 5 รายการ และได้นำแผนดังกล่าว ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลงาว พร้อมทั้งปิดประกาศบอร์ดของโรงพยาบาลงาว