รายละเอียด

เนื้อหา

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562

From: Admin 08 มีนาคม 2562 11:13

ด้วยงานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลงาว ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (สขร.1) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงนำประกาศดังกล่าว ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลงาว (www.ngaohospital2016.com) พร้อมทั้งปิดประกาศที่บอร์ดของโรงพยาบาลงาว