รายละเอียด

เนื้อหา

เผยแพร่ข้อมูลบนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน (สขร.1 ประจำเดือน ธค.62-กพ.62)

From: Admin 14 มีนาคม 2562 15:28

ด้วยงานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลงาว ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 ถึง กุมภาพันธ์ 2562 และขอขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลงาว พร้อมทั้งปิดประกาศที่บอร์ดของโรงพยาบาลงาว