รายละเอียด

เนื้อหา

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2562

From: Admin 10 เมษายน 2562 15:48

ด้วยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลงาว ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 (สขร.1) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้นำเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของโรงพยาบาลงาว